Järstorps Kyrka- Bankeryds kyrka

Järstorps kyrka.

På höjden stod runstenen. Där byggdes kyrkan på 1100-talet. Runstenen ligger inmurad i kyrkogrunden. Höjden framhäver den heliga platsen. Kyrktornet kom till 1864. Järstorps kyrka är en av de populäraste dop och vigselkyrkorna i landet!

Björnebergs herrgård

Är ett Byggnadsminne! Ägaren Stiftelsen Hayska familjefonden har fått gården som donation med starka bevarandekrav. Herrgårdsbyggnaden med sina inventarier kan därför betraktas som ett stiftelseägt museum där ett bevarande av herrgården är det främsta målet.

Björnebergs gård i Järstorps socken nordväst om Jönköping gränsar till det äldre stadsområdet och har genom flera ägare varit nära knuten till staden. När lagmannen Åke Soop, troligen 1721, förvärvade Kettilstorp med underlydande gårdar, var han en av traktens största jordägare. Hans son krigsrådet Carl Soop fick genom arv Björneberg efter faderns död 1748.  1878 då disponenten på Tändsticksfabriken Bernhard Hay förvärvade Björneberg. Gården är ännu i denna släkts ägo, och tillhör sedan 1954 Stiftelsen Hayska familjefonden.

Häggeberg

Var tidigare en gård. Nu förknippat med Häggebergs vattenverk vilket förser stora delar av Jönköpings kommun med dricksvatten från Vättern.

Jönköpings Brukshundsklubbs har sin stora anläggning på Häggeberg. På gränsen till Bankeryds socken, går vi igenom naturreservatet  Häggeberg & Granbäcks lövskogar. Från utsikten ser man södra Vättern Granbäcks gård i Bankeryd och Kortebo gård i Jönköping. Lämplig plats för rast vila.

Tubbarp by

En gång ett torp, under Överste bostället Granbäck. Nu ett högt beläget bostads område med flera villor, där många har utsikt över Vättern.

Målskog      

En gång ett säteri. Var ett jordiskt paradis, en lustgård med allt det en salig eller dödlig kan önska sig. Raffinerat utvald och sträckt i sina ägo strängar till sensation i Vätterstrandens vackraste bergsknallar, Kaptens Elins Grotta, hasselängar, ekskogar, svartmosse intill Rickarp, härliga källor, sprudlande – rasande bäckar med kabbeleka och gullpudra, olvon och tibast. Ja, där lyser i vårsnön en blomsterkrans av blommande tibast, – Nu en plats där Bankeryds Ridklubb har sin verksamhet förlagd.

Himlabacken

Vandraren går genom nybyggnationen på Torps gård, upp förbi Vattenreservoaren till en bergsplatå 170 meters höjd över Vättern. Utsiktsplatsen kallas allmänt för Himlabacken varifrån man kan se hela Bankerydsdalen, Vättern och en stor del av södra Västergötland. Lämplig plats för rast vila.  

Labbarp

En av de vackrast placerade gårdarna i Bankeryd! Tidigare en liten by, med flera gårdar och en stor verkstad full av smeder. Nu är det en högteknologisk gård som brukar all mark för mjölkproduktion där ca 300 kor utgör besättningen.

Bankeryds kyrka (Avstånd: Järstorp kyrka – Bankeryd kyrka, 8 km)

En typisk ”Tegnerlada” som invigdes 1865. Kyrkan är den tredje på samma plats. Den första byggdes sannolikt i slutet av 1200-tal. Omnämndes första gången 1315. Skövlades av en dansk här 1567. Den andra kyrkan byggdes upp på samma plats. Den kyrkan blev med tiden för liten för den växande socknen. Den revs och ersattes av den nuvarande kyrkan som är uppförd efter ritningar av  Johan Fredrik Åbom.  Koret domineras av en målning skapad 1954 av konstnären Torsten Nordberg. Motivet är de åtta saligprisningarna (Matteus 5:3–11).  Kyrkan är invändigt ljus och har en omvittnad god akustik.
(Förbindelse Bankeryd-Jönköping, Buss 114) I vapenhuset finns en pilgrimsstämpel.